www.stoklasa.pl
Pasmanteria Stoklasa - hurtownia
Průmyslová 13, 747 23 Bolatice
tel: 228 229 395, email: eshop@stoklasa.pl

Informacje administratora danych o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych Stoklasa textilní galanterie s.r.o., z siedzibą Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice, NIP 25877666 (zwany dalej jako „administrator“) stosuje zgodnie z art. 12 i kolejnymi. Przekazanie rozporządzeniem poniższych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, podmiotom których te dane dotyczą.

Podmiotem danych jest osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora (np. osoby odwiedzające sklep internetowy, zarejestrowani klienci sklepu internetowego, członkowie programu bonusowego w sklepach, pracownicy administratora). 

W razie potrzeby podmioty mogą zwrócić się do administratora na niżej podane dane kontaktowe:

 • adres korespondencyjny: Stoklasa textilní galanterie s.r.o., Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice
 • adres skrytki danych: yw64u99
 • adres e-mail: gdpr@stoklasa.cz
 • telefon: (+420) 228 229 395, Po - Ndz: 7:00 - 18:00

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie w celu ewidencjonowania klientów sklepu internetowego, wypełniania warunków umowy, ewidencji członków programu bonusowego w sklepach oraz do celów marketingowych (wysyłanie newsletterów elektronicznych z aktualnościami i korzystnymi ofertami, wysyłanie kartek urodzinowych / imieninowych z kuponem rabatowym, przesyłanie reklam on-line przez Internet, recenzje klientów sklepu internetowego). 

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o podstawę prawną przetwarzania, o którym mowa w art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenie administratora monitoruje niezbędny zakres obrony jego roszczeń prawnych przy wykonywaniu zadań związanych ze sprzedażą towarów poprzez sklep internetowy www.stoklasa.cz i jego mutacji językowych. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę podmiotu, którego te dane dotyczą, do celów bezpośredniego marketingu jest stosowane w celach informowania naszych klientów o nowościach, promocjach i okazjach za pośrednictwem biuletynu lub poprzez wiadomość SMS. Przetwarzanie danych osobowych podmiotu, którego te dane dotyczą (np. data urodzenia, adres email) odbywa się wyłącznie za jego zgodą, przed wyrażeniem której podmiot jest zawsze o tym fakcie poinformowany.

Podstawą prawną przetwarzania jest ta, o której mowa w art. 6 ust. 1 1a, 1b i 1f.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne klienta e-sklepu, w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub niezbędnych do kontaktu z nimi (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, data urodzenia, adres (faktura, dostawa), telefon, e-mail), adres IP, dane osobowe przekazane za zgodą podmiotu-właściciela danych z zasadami przetwarzania danych osobowych (data urodzenia).
 • Dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, ze źródeł publicznych (takich jak rejestr przedsiębiorstw, ARES - w szczególności w celu weryfikacji poprawności danych osobowych już przetworzonych) oraz z innych źródeł. 
  Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym administrator jest zobowiązany podać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, z którymi administrator współpracuje (menedżerowie wersji zagranicznych e-sklepu, osoby prowadzące sklepy franczyzowe Stoklasa, zewnętrzne usługi marketingowe on-line) lub inne uprawnione podmioty w odniesieniu do specyfikacji przetwarzania. Odbiorcą danych osobowych nie są podmioty, których działalność nie jest związana z działaniami i usługami świadczonymi przez administratora, chyba że podmiot danych wyrazi na to zgodę.

Administrator zamierza przekazywać dane osobowe do państw trzecich i do organizacji międzynarodowych (o zagranicznych klientów dbają zewnętrzni menadżerowie zagraniczni, do celów marketingowych wykorzystujemy zewnętrzne systemy reklamowe które mogą mieć siedzibę zagranicą). Informacje o ochronie danych osobowych podlegają odpowiednim zabezpieczeniom a  miejsce dostępu do danych osobowych zostanie przekazane przez  administratora na wyżej wymienionych kontaktach. 

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo obowiązują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne, jeśli takie przetwarzanie jest wymagane lub obowiązuje. W innych przypadkach okres przechowywania danych osobowych jest określany jako czas niezbędny do zastosowania praw lub uzasadnionych interesów osoby, której te dane dotyczą, administratora lub osób trzecich lub jako czas wymagany do obrony praw przysługujących administratorowi czy osobom trzecim.  Czas przechowywania danych osobowych określony jest również przez odpowiednie wymogi przepisów Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie udzielania dotacji.  Przy określaniu czasu przechowywania danych osobowych brane są pod uwagę wszystkie aspekty  tego przetwarzania  oraz interesy osoby, której te dane dotyczą.  Danymi osobowymi uzyskanymi  na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, będziemy zarządzać przez okres 10 lat lub do cofnięcia Twojej zgody.

W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych opiera się na wypełnianiu obowiązków prawnych a ich udostępnianie jest wymogiem ustawowym, administrator danych powinien dane osobowe udostępnić. W przypadku nie udostępnienia danych osobowych nie można spełnić wymogów ustawowych, co może prowadzić do udaremnienia przeprowadzenia czynności. Jeśli udostępnienie danych osobowych  jest wymogiem umownym lub wymogiem, który musi zostać zawarty w umowie (nie chodzi o wypełnianie obowiązków prawnych), może to nastąpić w przypadku odmowy udostępnienie danych osobowych administratorowi danych w sytuacji, kiedy umowa nie może zostać zamknięta. Administrator nie uzależnia zawarcia umowy przekazaniem tych danych osobowych od podmiotu, dane te nie są niezbędne do zawarcia umowy.

W ramach przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanych decyzji. Profilowanie nie jest stosowane przez administratora.

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych bezpośrednio przekazanych przez podmiot w celach innych niż te, które zostały podane podmiotowi danych w momencie ich przekazania. Jeżeli administrator zamierza przetwarzać dane osobowych dla innych celów, przed rozpoczęciem ich przetwarzania przekaże podmiotowi informacje na ten temat jak i inne informacje niezbędne do wykonywania swoich praw. 

Podmiot, który przekazał dane osobowe ma także prawo do:

 • W przypadkach, w których przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 (a) Rozporządzenia lub art. 9 ust. 2 a) Rozporządzenia, czyli przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą podmiotu, którego dane dotyczą, ma on prawo do odstąpienia od porozumienia w każdym czasie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych, opartym na zgodzie udzielonej przed wycofaniem. 
 • Złożyć skargę do urzędu nadzorującego.
 • Zgodnie z Art. 15 Rozporządzenia prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, że dane osobowe odnoszące się do niego są lub nie są przetwarzane, a jeśli tak jest, ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu. 
 • Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia ma prawo do tego, aby administrator niezwłocznie skorygował nieścisłe dane osobowe, które go dotyczą lub uzupełnił niekompletne dane osobowe. 
 • Prawo do tego, aby administrator, bez zbędnej zwłoki na warunkach określonych w art. 17 Rozporządzenia, usunął dane osobowe, które dotyczą danych podmiotu. 
 • Prawo do tego, aby administrator, bez zbędnej zwłoki na warunkach określonych w art. 18 Rozporządzenia ograniczył przetwarzanie danych osobowych podmiotu. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, zwraca się z takim wnioskiem, administrator musi poinformować osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 19 Rozporządzenia.
 • Na warunkach określonych w art. 20 Rozporządzenia prawo do uzyskania danych osobowych odnoszących się do niego, które przekazał administratorowi w sposób używany na co dzień, w czytelnym formacie, a także prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi. Z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 21 Rozporządzenia prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą w dowolnym momencie.
 • Na warunkach określonych w art. 22 Rozporządzenia podmiot nie podlega żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która może mieć dla niego skutki prawne lub wpływa na niego w podobny, znaczący sposób. 
 • Administrator musi, zgodnie z Art. 34 ust. 1 Rozporządzenia,  poinformować podmiot, który przekazał dane osobowe, w przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które będą wiązać się z wysokim ryzykiem dla jego praw i wolności. Obowiązek ten nie ma zastosowania, jeżeli ma miejsce którykolwiek z warunków określonych w art. 34 ust. 3 Rozporządzenia. 
 • Prawo odmowy wysyłania wiadomości handlowych za pośrednictwem linka w komunikacji handlowej czy wysyłania wiadomości na każdy z kontaktów wymienionych we wstępie do niniejszego dokumentu. Warunki wysyłania informacji handlowych szczegółowo opisuje postanowienie § 7 ustawy nr. 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach informacyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach informacyjnych), z późniejszymi zmianami.  

Informacje administratora danych o przetwarzaniu danych osobowych obowiązują od 31.10.2019.

karty karty karty PayU Google Pay, Apple Pay
Facebook Pinterest Instagram
© Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 2024.