www.stoklasa.pl
Pasmanteria Stoklasa - hurtownia
Průmyslová 13, 747 23 Bolatice
tel: 228 229 395, email: eshop@stoklasa.pl

Ogólne zasady i warunki handlowe

 

Minimalna wartość zamówienia

Sposób dostawy i płatności

Formularz reklamacyjny i formularz odstąpienia od umowy kupna

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Poniższe ogólne warunki sprzedaży regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy, którym jest firma handlowa Stoklasa textilní galanterie s.r.o., z siedzibą w Bolatice, ul.Průmyslová 934/13, kod pocztowy 747 23, regon 25877666, wpisana w Rejestr Handlowy w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, w sekcji C zakładce 24180 oraz Kupującego w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem: www.stoklasa.pl, ze skutkiem od 01.01.2014. Sprzedawca oferuje w sklepie internetowym następujący asortyment: pasmanteria, biżuteria, dekoracje, asortyment do tworzenia wyrobów rękodzielniczych, torby i torebki, dodatki odzieżowe i modowe.

Wszelkie stosunki prawne wynikające z umowy między Sprzedawcą a Kupującym podlegają przepisom prawnym obowiązującym w  Republice Czeskiej.

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszymi warunkami sprzedaży podlegają pod aktualne przepisy prawne – w stosunku do Kupującego, którym jest konsument wg. ustawy nr č. 89/2012 Sb., Kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie praw konsumentów. Stosunki prawne z Kupującym, który jest przedsiębiorcą są regulowane przepisem nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, z tym, że ustanowienia dotyczące umów konsumenckich nie mają zastosowania do przedsiębiorców.

Konsument jest to osoba fizyczna, która nie dokonuje czynności prawnej związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (wolny zawód).

Przez pojęcie towar, użyte w tych warunkach sprzedaży, rozumie się towar, który jest przedmiotem umowy zakupu.

 

Cena towaru, umowa kupna

Poprzez umowę kupna, Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Kupującemu towaru, który jest przedmiotem kupna, umożliwia nabycie prawa własności do niego, a Kupujący zobowiązuje się przyjąć towar i zapłacić za niego cenę kupna i koszty związane z jego dostawą. Prawo własności do sprzedawanego towaru przechodzi na Kupującego w momencie zapłacenia całkowitej ceny zakupu.

Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie przyjęcia przez niego towaru. Ryzyko szkody na towarze przechodzi na Kupującego również wtedy, gdy Sprzedawca umożliwi mu przyjęcie towaru a Kupujący z powodów spoczywających po jego stronie towaru nie odbierze.

Kupujący wyraża zgodę na zawarcie umowy kupna za pośrednictwem środków komunikacji, na odległość. Sprzedawca nie będzie naliczał Kupującemu kosztów związanych z użyciem środków komunikacji na odległość. Koszty z tym związane ponosi Kupujący, a to wg stawki, jaką ma ustaloną ze swym operatorem usług komunikacyjnych i internetowych.

Ceny, za które Sprzedawca sprzedaje towar są aktualnie podane na stronie internetowej Sprzedawcy i zawierają podatek VAT. Podatek VAT nie będzie naliczany Kupującemu z aktualną rejestracją płatnika podatku Vat UE od wartości dodanej z siedzibą i miejscem dostawy zagranicą, zarówno w krajach UE jak i poza UE. Kupujący musi wykazać Sprzedawcy spełnienie tego warunku, przy czym miejsce rejestracji Kupującego musi być zgodne z danymi rejestracyjnymi podanymi na stronach www systemu VIES. Dla zakupu towaru w obcej walucie obowiązuje przelicznik cen w koronach czeskich, po aktualnym kursie opublikowanym na stronie www Sprzedawcy w dniu przyjęcia zamówienia. Cena zawiera wszelkie opłaty związane ze sprzedawanym towarem oraz opłatę za pakowanie towaru, która również określona jest wraz z podatkiem VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy towarów.

Rabatów, które już są naliczone do cen towarów nie można łączyć (sumować) z innymi rabatami ustanowionymi przez sprzedawcę.
Jakikolwiek rabat związany z kuponem rabatowym (kuponem podarunkowym) nie ma zastosowania w przypadku towarów już przecenionych. W ramach jednego zamówienia, kupujący może wykorzystać tylko jeden kupon rabatowy (kupon podarunkowy).

Zasady zakupu towarów przecenionych

Akcja zniżkowa Kup teraz jest ograniczona czasowo i obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Towar przeceniony jest dostępny do wyczerpania zapasów i nie jest ograniczony czasowo.

Ceną obowiązującą jest cena towaru, która została opublikowana na stronie www Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Towar dostarczany jest Kupującemu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty lub wybranej firmy kurierskiej.  Cena dostawy jest zależna od kraju dostawy oraz wagi i wielkości przesyłki. W celu obliczenia wagi przesyłki uwzględnia się wagę ewidencyjną towaru i koeficjent ciężaru objętościowego. Do wagi całkowitej dodaje się umowną wagę opakowania. Jeśli przesyłka przekroczy dopuszczalne limity do wysyłki, zostanie rozdzielona na większą ilość paczek. Cena dostawy za pojedyncze paczki sumuje się.

Informacja o wysokości kosztów dostawy znajduje się na stronie www Sprzedawcy.

Jeśli uzgodnienia z Kupującym tego nie obejmują, Sprzedawca nie wymaga wpłacenia zaliczki na poczet ceny zakupionego towaru.

Opłata za towar będzie uiszczona Sprzedawcy przez Kupującego w następujący sposób:

- za pośrednictwem doręczyciela przesyłki – płatność przy odbiorze (za pobraniem)

- płatność intenetowa (karta) lub PayPal

- rozliczona fakturą poprzez przelew bankowy na konto Sprzedawcy

- osobiście w punktach sprzedaży Sprzedawcy

Ponieważ dbamy o środowisko naturalne, dokument sprzedaży Kupujący otrzyma e-mailem po złożeniu zamówienia. Będzie on również dostępny do pobrania i druku po zalogowaniu się przez Kupującego na swoje konto w sklepie internetowym.

Sprzedawca nie zawiera z Kupującym umowy na wielokrotne dostawy ani umowy na czas nieokreślony.

Kupujący przekazuje Sprzedawcy zamówienie na towar na formularzu opublikowanym na stronie internetowej sklepu poprzez przesłanie wypełnionego formularza zamówienia na adres: www.stoklasa.pl. Dostarczone, wypełnione zamówienie jest uznawane za propozycję umowy kupna, a umowa kupna jest uznana za zawartą przez potwierdzenie zamówienia ze strony Sprzedawcy poprzez e-mail potwierdzający, przesłany najpóźniej w czasie do jednego tygodnia od dostarczenia zamówienia. Tak powstałą umowę kupna można zmieniać lub odwołać tylko za porozumieniem obu stron. Sprzedawca nie odpowiada za błędy spowodowane przez transmisję danych.

 

Poprzez zawarcie umowy kupna, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi oraz, że zgadza się z nimi.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub jego części w przypadku, gdy towar w czasie  realizacji zamówienia jest już niedostępny. Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Kupującego emailem lub telefonicznie o stanie przyjętego zamówienia z uwzględnieniem brakujących lub skorygowanych pozycji zamówienia. Jeśli zamówienie nie jest przyjęte do realizacji zgodnie z wymaganiami Kupującego, Kupujący może odstąpić od umowy kupna. Oferta towaru w sklepie internetowym nie jest, w nawiązaniu do § 1732 kodeksu cywilnego, uznawana za projekt umowy kupna.

Oferowany towar obowiązuje do wyczerpania zapasów, bez ograniczeń.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy kupna z Kupującym z siedzibą spoza UE, jeśli zamówienie nie osiągnie wartości 1800 CZK.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowykupna z Kupującym, w przypadku, gdy zamówienie nie osiągnie minimalnej wartości tj. 200 Kc.

Odpowiedzialność za wady, prawa związane z wadliwym towarem

Prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego związane z prawami dot. wadliwych towarów są regulowane przez ustanowienia kodeksu cywilnego (ustawa nr 89/2012Sb.).

Sprzedawca odpowiada za to, iż towar nie posiada wad przy jego przekazaniu. Sprzedawca odpowiada przed Kupującym za to, że w czasie kiedy przyjmował towar:

- towar posiada właściowści, które strony uzgodniły, jeśli brak takich uzgodnień, takie właściwości, które Sprzedawca podał w ofercie czy opisał w reklamie lub których Kupujący oczekiwał biorąc pod uwagę naturę danego towaru

- towar ma odpowiednią ilość, miarę czy wagę

- towar odpowiada wymaganiom przepisów prawnych

Jeśli wada towaru ujawni się w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia towaru, uznaje się, że towar był wadliwy już przy przyjęciu przez Kupującego.

W przypadku towarów konsumpcyjnych Kupujący - Konsument jest zobowiązany zastosować prawo dot. wadliwych towarów w terminie do dwudziestu czterech miesięcy od jego przyjęcia. Wskazane prawo nie dotyczy:

- towaru sprzedawanego za niższą cenę ze względu na wadę, w związku z którą cena została obniżona

- zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem

- w przypadku użytkowanego towaru, za wadę odpowiadającą mierze użytkowania lub zużycia, którą towar posiadał w momencie przyjęcia przez Kupującego

- kiedy wynika to z charakteru danego towaru

Okres gwarancji w wymiarze dwudziestu czterech miesięcy dotyczy wyłącznie Kupującego - Konsumenta, nie Kupującego-Przedsiębiorcy.

Okres gwarancji zaczyna upływać od czasu przekazania towaru Kupującemu. Kupujący nie ma prawa do gwarancji, jeśli wada towaru była spowodowana zdarzeniami mającymi miejsce po jego przyjęciu przez Kupującego.

Prawo do uznania wady nie przysługuje Kupującemu w przypadku gdy Kupujący przed przyjęciem towaru wiedział, że towar posiada wadę, lub sam spowodował tą wadę.

a) prawo Kupującego w przypadku ważnego naruszenia umowy

W przypadku gdy wadliwe wykonanie istotnie narusza umowę Kupujący ma prawo do:

- do usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wady lub dostarczenie nowego towaru, jeśli nie jest to nieproporcjonalne względem tego towaru. Jeśli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący może żądać wymiany tej części. W przypadku gdy nie jest to możliwe, Kupujący może odstąpić od umowy. W przypadku gdy nie jest to wymierne do charakteru towaru, czyli wadę można usunąć bez zwłoki, Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady:

- do usunięcia wady poprzez naprawę

- do odpowiedniej zniżki od ceny zakupu

- do odstąpienia od umowy.

 

Kupujący poinformuje Sprzedawcę, przy zgłaszaniu wady towaru, w trybie natychmiastowym jakie prawo wybrał. Dokonanego wyboru Kupujący nie może zmienić bez zgody Sprzedawcy. Nie ma to zastosowania, jeśli Kupujący zażąda naprawy wady, która okaże się być nie do naprawienia. Jeśli Sprzedawca nie usunie wady w odpowiednim czasie lub oznajmi Kupującemu, że jej nie usunie, Kupujący może żądać zamiast naprawy wady, zniżki w odpowiedniej kwocie z ceny kupna lub może odstąpić od umowy.

Jeśli Kupujący nie dokona wyboru prawa w odpowiednim czasie, zyskuje prawo tak jak w przypadku nieznacznego naruszenia umowy kupna (patrz dalej).

Kupujący/Konsument ma prawo do zniżki w odpowiedniej kwocie także w przypadku, gdy Sprzedawca nie może mu dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić/naprawić jego części, lub w przypadku, gdy Sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub, że naprawa będzie powodować znaczne niedogodności dla Kupującego.

b) prawo Kupującego w przypadku nieznacznego naruszenia umowy

W przypadku jeśli wadliwe wykonanie towaru nieznacznie narusza umowę kupna, Kupujący ma prawo do usunięcia wady, lub do zniżki w odpowiedniej kwocie z ceny zakupu. Do czasu kiedy Kupujący nie zastosuje prawa do zniżki  z ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy kupna, Sprzedawca może dostarczyć to, czego brakuje lub usunąć wadę. Inne wady Sprzedawca może usunąć zgodnie ze swoim wyborem poprzez naprawę towaru lub dostawę nowego towaru.

Jeśli Sprzedawca nie usunie wady w odpowiednim czasie, lub odmówi usunięcia wady, Kupujący może zażądać zniżki z ceny zakupu lub może odstąpić od umowy kupna. Wybranego rozwiązania Kupujący nie może zmienić bez zgody Sprzedawcy.

Prawo do otrzymania nowego towaru lub do wymiany jego części posiada Kupujący także w przypadku jeśli wada nadaje się do usunięcia, jeśli towar nie nadaje się do użytku, gdyż wada ponownie ujawni się po naprawie lub jeśli powstanie większa ilość wad. W takim wypadku Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy.

Przy otrzymaniu nowego towaru Kupujący zwróci Sprzedawcy, na jego koszt, towar dostarczony pierwotnie.

Prawo z odpowiedzialności za wady zyskuje Kupujący/Konsument w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: Stoklasa textilní galanterie s.r.o., sklad Bolatice, ul. Prumyslova 13, 747 23 Bolatice.

Za termin przyjęcia reklamacji uznaje się moment, kiedy Sprzedawca dowiedział się o reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Sprzedawca natychmiast, najpóźniej do trzech dni roboczych. Ten czas zostaje wydłużony odpowiednio w przypadku, kiedy Sprzedawca przekazuje towar do rzeczoznawcy w celu specjalistycznej oceny wady.

Reklamacja wady zostanie rozwiązana w czasie natychmiastowym, najpóźniej do 30 dni roboczych od dnia przekazania reklamacji, jeśli między Sprzedawcą a Kupującym nie doszło do innych ustaleń. Po upłynięciu tego okresu Kupujący nabywa takich praw, jak w przypadku wady, której nie można usunąć.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów, które powstały w związku z roszczeniem.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Użytkownik nie ma prawa do zwrotu kosztów, które poniósł w związku z wykazaniem wad towaru. Jednocześnie Sprzedawca nie ma prawa do zwrotu kosztów, które powstały po stronie Kupującego, jeśli ze strony Kupującego nie doszło do uzgodnień, z których można wywnioskować, że z jego strony doszło do naruszenia umowy kupna.

Kupujący zostanie powiadomiony na piśmie o sposobie i terminie, w którym Sprzedawca potwierdzi, że Kupujący ma prawo do korzystania z reklamacji dot. wadliwego towaru. Po odesłaniu reklamacji Kupujący/Konsument zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną przez pracownika działu reklamacji o sposobie rozwiązania reklamacji.

Sprzedawca nie zapewnia gwarancji ani serwisu pogwarancyjnego.

Sprzedawca preferuje, w przypadku sporu, ugodę. Kupujący ma prawo kierować skargi do Dyrektora handlowego Sprzedawcy. Pisma można dostarczać do siedziby Sprzedawcy lub elektronicznie na adres: dagmar.seidlerova@stoklasa.cz.

Odstąpienie od umowy kupna

Jeśli umowa kupna została zawarta za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (w sklepie internetowym), Kupujący/Konsument ma prawo odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od przyjęcia towaru. Czas ten liczony jest:

- w przypadku umowy kupna, której przedmiotem jest dostawa jednej przesyłki od dnia przyjęcia towaru

- w przypadku umowy kupna, której przedmiotem jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilkukrotna od dnia przyjęcia ostatniej dostawy

- w przypadku umowy kupna, której przedmiotem jest regularnie powtarzana dostawa towaru od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towaru

Sprzedawca umożliwia Kupującemu odstąpienie od umowy kupna za pośrednictwem wypełnionego formularza o odstąpieniu od umowy, który jest załącznikiem tych warunków handlowych i jest on dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy. Formularz po wypełnieniu należy odesłać Sprzedawcy.

Pisemne odstąpienie od umowy kupna, Kupujący można dostarczyć Sprzedawcy:

- poprzez wypełnienie formularza

- emailem na adres: lenka.scheffczikova@stoklasa.cz

Jeśli odstąpienie od umowy zostanie przesłane emailem, Sprzedawca potwierdzi Kupującemu w trybie natychmiastowym przyjęcie tego pisemnego odstąpienia od umowy kupna.

Odstąpienie od umowy kupna, Kupujący ma obowiązek odesłać najpóźniej do 14 dni od przyjęcia towaru. Okres 14 dni jest liczony od dnia przyjęcia towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna, kupujący ma prawo żądać zwrotu kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. (w przypadku jeśli wybierze droższy sposób transportu).

Odmowa przyjęcia przez Kupującego zamówionego towaru jest uważana jednoznaczne za odstąpienie od umowy kupna.

Jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna, Sprzedawca zwróci mu w trybie natychmiastowym, najpóźniej do 14 dni od odstąpienia od umowy, całość kosztów włącznie z kosztami związanymi z dostawą towaru, które przyjął od niego na podstawie umowy, tym samym sposobem.

Jeśłi Kupujący odstąpi od umowy kupna, ma obowiązek przesłać lub przekażać Sprzedającemu na swój koszt w trybie natychmiastowym, najpóźniej do czternastu dni od odstąpienia od umowy kupna wszystko, co na podstawie umowy kupna nabył. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar w całości, z kompletną dokumentacją, która była częścią zamówienia. Towar ma być nieuszkodzony, czysty i jeśli to możliwe w oryginalnym opakowaniu, w stanie i o wartości, w jakiej go Kupujący przyjął.

Jeśli zwrócony towar będzie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca zyskuje prawo żądać od Kupującego  pokrycia tak powstałej szkody. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego rozliczenia powstałej szkody, pokrywając ją z ceny zakupu zwróconego przez Kupującego towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna, Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy Kupującemu do czasu, gdy nie otrzyma od Kupującego towaru lub potwierdzenia jego nadania.

W przypadku, kiedy z różnych przyczyn spoczywających po stronie Kupującego,  zwrot towaru następuje w kilku transzach lub w inny sposób niż było to uzgodnione,  Kupujący zobowiązany jest ponieść  koszty związane z odesłaniem towaru, ewentualnie koszty związane z innym sposobem dostawy.

Kupujący nie ma prawa odstąpienia od umowy kupna ani żądania dostawy nowego towaru, jeśli nie może zwrócić towaru w takim stanie, w jakim go otrzymał. Zasada ta nie ma zastosowania jeśli: doszło do zmiany stanu towaru w wyniku przeglądu w celu znalezienia wady towaru, jeśli Kupujący użył towar jeszcze przed znalezieniem wady, jeśli Kupujący uniemożliwił zwrot towaru w niezmienionym stanie poprzez uzgodnienia lub zaniechanie lub jeśli Kupujący sprzedał towar jeszcze przed znalezieniem wady, użytkował towar lub dokonał zmiany stanu towaru poprzez jego normalne użytkowanie. Kupujący przekaże Sprzedawcy towar w stanie jakim będzie on dostępny a ten zwróci mu jego wartość  pomniejszoną proporcjonalnie o czas użykowania.

Jeśli Kupujący nie poinformuje o wadzie towaru w odpowiednim czasie, pozbywa się prawa do odstąpienia od umowy kupna.

Z zamówienia można zrezygnować do czasu, kiedy nie zmieni ono swojego statusu na „Wysłane”. Rezygnacja z zamówienia może zostać zgłoszona przez Kupującego telefonicznie na numer infolinii dla klienta (+420) 553 677 969 lub e-mailem (eshop@stoklasa.cz). Jeśli zamówienie ma status "Wysłane", tzn. że zostało już przekazane przewoźnikowi. W tej sytuacji Kupujący powinien skontaktować się z naszym serwisem klienta, który poinformuje Kupującego o sposobie dalszego postępowania.

Pozasądowe Rozstrzyganie Sporów Konsumenckich (ADR)

W sytuacji kiedy między sprzedawcą a kupującym dojdzie do powstania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy kupna lub z umowy o świadczeniu usług i nie zostanie on rozwiązany w drodze wzajemnego porozumienia, kupujący może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzyganie takiego sporu do podmiotu wyznaczonego do rozstrzygania pozasądowych sporów konsumenckich, którym jest:

 

Czeska Inspekcja Handlowa

 

Główny inspektorat – dział ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

 

Strona pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich:adr.coi.cz

Strona Czeskiej Inspekcji Handlowej: www.coi.cz

 

Kupujący może również skorzystać z platformy dla rozstrzygania sporów online, która została ustanowiona przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Terminy dostawy towaru

Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych. W okresie przedświątecznym (tj. listopad, grudzień) ten czas może ulec wydłużeniu. Towar jest dostarczany Kupującemu do CZ i SK z reguły w kolejnym dniu roboczym, po nadaniu przesyłki. Czas dostarczenia przesyłki do innych krajów jest indywidualny i szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u poszczególnych przewoźników.

Przesyłki zwrócone z powodów spoczywających po stronie Kupującego są przesyłane ponownie tylko na jego życzenie z tym, że Sprzedawca nalicza Kupującemu kolejne koszty dostawy.

Postanowienia końcowe

Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki przy przyjęciu towaru zgodnie z załączonym listem przewozowym. Kupujący ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, która nie jest zgodna z umową kupna (np. jest uszkodzona, niekompletna). Jeśli Kupujący przyjmie taką przesyłkę, jest konieczne, aby stan przesyłki oraz stopień jej uszkodzenia opisany został w przekaznym przez przewoźnika protokole szkody. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o  stanie niekompletnej lub uszkodzonej przesyłki na jego adres emailowy: lenka.scheffczikova@stoklasa.cz, spisać z przewoźnikiem protokół szkody, a dokument ten niezwłocznie przesłać emailem lub pocztą do Sprzedawcy.

 

Sprzedawca nie wystawia świadectw pochodzenia EUR1, jak również nie podaje na fakturach preferencyjnej informacji potwierdzającej pochodzenie towarów.

Integralną  częścią Warunków handlowych są odnośniki wskazane w tychże Warunkach handlowych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korekt i zmian niniejszych Warunków handlowych.

Te warunki handlowe anulują wcześniej ustanowione warunki handlowe firmy Stoklasa textilní galanterie s.r.o..

Warunki handlowe obowiązują od 31.10.2019

Za termin przyjęcia reklamacji uznaje się moment, kiedy Sprzedawca dowiedział się o reklamacji.
karty karty karty PayU
Facebook Pinterest Instagram
© Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 2024.